آخرین رتبه های مجاز مهندسی عمران ، از رشته های ریاضی

مهندسی عمران

آخرین رتبه های مجاز مهندسی عمران ، از رشته های ریاضی

مهندسی عمران

مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مهندسی عمران ،

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۴ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۰۳۲۲ مهندسی عمران دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۳ ۱۰۷۳۹ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۴ ۱۱۰۳۷ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۵ ۱۰۹۷۲ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۶ ۱۰۸۲۴ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۷ ۱۱۰۲۳ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۸ ۱۰۶۴۸ مهندسی عمران دانشگاه شهيد بهشتي – تهران(محل تحصيل پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۹ ۱۰۴۰۵ مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۰ ۱۰۳۲۹ مهندسي نقشه برداري دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۱ ۱۰۷۲۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۲ ۱۰۶۸۴ مهندسی عمران دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۳ ۱۰۸۲۸ مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۵۷۸ مهندسی عمران دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۸۸ مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۲۹۴ مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۷ ۱۰۰۸۷ مهندسی عمران دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۸ ۱۰۲۰۴ مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۹ ۱۰۰۹۱ مهندسي نقشه برداري دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲۰ ۱۰۲۱۹ مهندسی عمران دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۱ ۱۱۰۸۶ مهندسی عمران دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۲ ۱۰۷۶۵ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۳ ۱۰۶۴۷ مهندسی علمی – کاربردی عمران دانشگاه شهيد بهشتي – تهران(محل تحصيل پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۱۷۳ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۵ ۱۳۶۱۴ مهندسی عمران دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۶ ۱۰۹۳۸ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۷ ۱۱۱۸۴ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۸ ۱۱۰۷۴ مهندسی عمران دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۹ ۱۰۱۶۲ مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۰ ۱۱۴۲۵ مهندسی عمران دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۱ ۱۰۲۳۵ مهندسی عمران دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۸۴ مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۱۰۰ مهندسی عمران دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۴ ۱۰۶۱۴ مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۲۸ مهندسی عمران دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۶ ۱۰۲۲۵ مهندسي نقشه برداري دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۷ ۱۰۸۳۴ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۸ ۱۰۵۹۵ مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۹ ۱۰۴۹۰ مهندسی عمران دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۰ ۱۰۸۸۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۲۷ مهندسی عمران دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۲۵ مهندسی عمران دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۳ ۱۱۴۴۹ مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۴ ۱۰۷۷۵ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۵ ۱۰۶۵۶ مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۶ ۱۰۲۴۱ مهندسي نقشه برداري دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۷ ۱۰۶۳۱ مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر– کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۸ ۱۰۰۴۷ مهندسی عمران دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۹ ۱۰۸۴۳ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۵۰ ۱۰۶۶۵ مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰

 });