آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن

مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳ ۱۰۷۲۴ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴ ۱۰۲۰۶ مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۱۰۸۸ مهندسی معدن دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۶ ۱۱۱۰۲ مهندسی معدن دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۷ ۱۰۸۳۵ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۸ ۱۰۴۹۲ مهندسی معدن دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۹ ۱۰۷۰۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۰ ۱۰۸۴۴ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۹۶۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۲ ۱۱۴۲۷ مهندسی معدن دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۱۶ مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۶۹ مهندسی معدن دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۷۱۲ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۰۵۰۲ مهندسی معدن دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۱۱۱۷ مهندسی معدن دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۸۸۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۹ ۱۱۲۰۳ مهندسی معدن دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۸۶ مهندسی معدن دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۱ ۱۱۲۹۲ مهندسی معدن دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۰۷۸ مهندسی معدن دانشگاه ارومیه(محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب ) – میاندوآب (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۸۹۵ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۱۳۴۹ مهندسی معدن دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۱۷۷ مهندسی معدن دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۷۸۶ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷ ۱۱۴۷۰ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۵۸ مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۱۵۲۱ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی گناباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۸۵۱ کاردان فنی معدن – استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (روزانه) مرد ۳ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۱ ۱۰۷۹۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۸۴ مهندسی معدن دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۵۲۸ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی گناباد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۵۷۲ مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان(محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۵ ۱۱۳۲۵ مهندسی معدن دانشگاه ولایت – ایرانشهر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۶ ۱۱۴۷۲ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۸۵۲ کاردانی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (روزانه) مرد ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۳۳۱ مهندسی معدن دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۸۵۳ کاردان فنی معدن – استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰

 

 });