آخرین رتبه های مجاز مهندسی مکانیک ، از رشته های ریاضی

مهندسی مکانیک

آخرین رتبه های مجاز مهندسی مکانیک ، از رشته های ریاضی

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک ،

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۶ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۲ ۱۰۳۲۶ مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۳ ۱۰۷۴۲ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۴ ۱۰۹۷۶ مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۵ ۱۰۸۲۶ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۶ ۱۰۶۴۹ مهندسی مکانیک دانشگاه شهيد بهشتي – تهران(محل تحصيل پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۷ ۱۰۷۲۵ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۸ ۱۰۶۸۷ مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۹ ۱۰۴۰۷ مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۰ ۱۰۶۹۸ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۱ ۱۱۰۲۶ مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۹۰ مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۲۳ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۴ ۱۱۰۳۹ مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۵ ۱۰۲۹۱ مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۲۹۷ مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷ ۱۰۲۰۸ مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۸ ۱۰۷۶۸ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۹ ۱۰۲۳۹ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۴۲۹ مهندسی مکانیک دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۱ ۱۰۹۴۰ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۲ ۱۳۶۱۷ مهندسی مکانیک دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۳ ۱۰۱۶۶ مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۴ ۱۰۶۱۸ مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۵ ۱۱۰۷۷ مهندسی مکانیک دانشگاه قم (روزانه) مرد ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۹۰ مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۵۹ مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۱۷۷ مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۹ ۱۰۸۳۶ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۲۷ مهندسی مکانیک دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۱ ۱۰۵۳۱ مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۲ ۱۰۶۶۶ مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۹۸ مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۴ ۱۰۵۸۸ مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۵ ۱۱۱۸۷ مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۶ ۱۰۸۸۵ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۴۸ مهندسی مکانیک دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۸ ۱۰۵۹۹ مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۹ ۱۱۱۰۴ مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۴۹ مهندسی مکانیک دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱ ۱۰۴۹۴ مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۲ ۱۱۲۳۰ مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۳ ۱۰۶۳۵ مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۴ ۱۰۷۷۸ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۵۷ مهندسی مکانیک دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۶ ۱۰۷۰۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۷ ۱۰۸۴۵ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۸ ۱۱۴۵۸ مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۹ ۱۰۰۳۹ مهندسی مکانیک دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۰ ۱۱۲۵۳ مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰

 });