آخرین رتبه های مجاز مهندسی نفت ،از رشته های ریاضی

مهندسی نفت

آخرین رتبه های مجاز مهندسی نفت ، از رشته های ریاضی

مهندسی نفت

مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۸ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۲ ۱۰۳۲۸ مهندسی نفت دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۳ ۱۰۷۴۵ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۴ ۱۰۶۹۹ مهتدسی نفت دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۵ ۱۰۶۹۵ مهتدسـی نفت دانشگاه صنعت نفت ( محل تحصیل آبادان ) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۰۶۹۰ مهتدسی نفت دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۷ ۱۰۳۴۱ مهندسی نفت دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۸ ۱۰۸۳۸ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۹ ۱۰۸۴۷ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۰ ۱۰۳۷۴ مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۱ ۱۱۴۵۱ مهندسی نفت دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۲ ۱۰۳۸۳ مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۳ ۱۱۴۵۵ مهندسی نفت دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۵۸۹ مهندسی نفت مرکز آموزش عالی لامرد (روزانه) مرد ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۹۲۵ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۶ ۱۰۷۵۹ مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۱۷ ۱۴۰۲۷ مهندسی نفت موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۸ ۱۴۷۸۸ مهندسـی نفت موسسه غیرانتفاعی مهر اروند – آبادان مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۱۹ ۱۳۷۷۷ مهتدسی نفت موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۰ ۱۴۱۳۰ مهندسـی نفت موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰