آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی

مهندسی پزشکی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی

مهندسی پزشکی
باعرض سلام خدمت کلیه دانش آموزان عزیز و محترم
به استحضار عزیزان برسانیم که مهندسی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی می باشد که مهم ترین دانشگاه ها
# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۷۳۴ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۰۸۴ مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۵۷۷ مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۰۸۳۱ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۰۹۵۸ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۶ ۱۰۸۷۸ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۷ ۱۰۸۴۰ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸ ۱۰۸۹۰ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۹ ۱۴۳۷۱ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۳۵۳۵ مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۷۵۱ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۳۵۸۵ مهندسی پزشکی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳ ۱۳۵۹۲ مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۳۵۲۲ مهندسی پزشکی دانشگاه غیر انتفاعی البرز – قزوین مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۵ ۱۳۸۱۶ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۳۷۸۲ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی اکباتان – قزوین مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۷ ۱۳۵۲۹ مهندسی پزشکی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) – مشهد مرد ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۸ ۱۳۷۳۱ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۹ ۱۳۶۲۸ مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۰ ۱۳۷۲۰ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۱ ۱۴۲۷۹ مهندسی پزشکی موسسه غیر انتفاعی سردار جنگل – رشت (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۲ ۱۴۲۶۹ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۸۵ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۹۳ مهندسی پزشکی موسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۵ ۱۳۹۲۴ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی پویش – قم مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۶ ۱۴۰۲۵ مهندسی پزشکی موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۷ ۱۳۵۶۲ مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۸ ۱۴۳۳۶ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۹ ۱۴۲۴۴ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۴۱۹۷ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۱ ۱۴۴۵۹ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۴۱۵۹ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۳ ۱۴۵۲۵ مهندسی پزشکی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰