آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

مهندسی پلیمر

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ،

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۸ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲ ۱۰۷۳۵ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۷۴۷ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) – بندر ماهشهر (روزانه) واحد دانشگاهی ماهشهر – توضیحات در دفترچه سنجش مرد ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۰۹۳۶ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۰۸۳۲ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۶ ۱۰۸۴۱ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۱۱۳۷ مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۱۱۴۷ مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹ ۱۰۰۶۲ مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۴۱۳ مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱ ۱۱۱۹۹ مهندسی پلیمر دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲ ۱۱۴۱۵ مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۱۴۸ مهندسی پلیمر دانشگاه بناب (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۷۵۲ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 });