آخرین رتبه های مجاز مهندسی کامپیوتر ، از رشته های ریاضی

مهندسی کامپیوتر

آخرین رتبه های مجاز مهندسی کامپیوتر ، از رشته های ریاضی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کامپیوتر ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۰۳۲۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۳ ۱۰۹۷۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۴ ۱۰۷۴۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۵ ۱۰۶۴۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۸۲۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۷ ۱۰۴۰۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۰۷۲۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۰۲۹۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۰۲۸۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۰۲۰۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۰۰۸۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۵۷۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۶۸۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵ ۱۰۳۳۷ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۶ ۱۱۰۲۴ مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۷ ۱۰۹۳۲ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۸ ۱۱۰۳۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۹ ۱۳۶۱۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۰ ۱۱۰۷۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۸۷ مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۲ ۱۱۴۲۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۳ ۱۰۲۳۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۰۹۳۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۲۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۰۱۶۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۳۴۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۸۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۹ ۱۱۱۰۱ مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۲۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۱۱۷۴ مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۷۶۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۱۱۸۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۲۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۱۲۲۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۰۶۵۷ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۷ ۱۱۲۳۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۳۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۹ ۱۰۴۹۱ مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۰ ۱۴۳۷۴ مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) مرد ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۱ ۱۰۰۴۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۷۷۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۱۱۹۲ مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ( رودسر-واجارگاه)) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۰۶۷۴ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۵۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۶ ۱۱۱۳۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۱۲۵۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۹۶۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۹ ۱۰۶۱۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۱۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });