آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

گفتار درمانی ، گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی

 

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۲۳۳گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱۱۰۴۳گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۱۰۹۰۲گفتار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۱۱۸۵۶گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵۱۱۰۱۲گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهمرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۶۱۱۲۸۱گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷۱۰۹۹۶گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸۱۱۵۳۵گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹۱۱۴۲۰گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰۱۱۰۷۳گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱۱۱۲۶۶گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۲۱۱۸۹۰گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۳۱۰۹۱۲گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۴۱۱۲۰۳گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۵۱۱۳۶۷گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

کانال پرورشی