آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

گفتار درمانی ، گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲ ۱۱۰۴۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۰۹۰۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴ ۱۱۸۵۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۱۰۱۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۶ ۱۱۲۸۱ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۰۹۹۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۱۵۳۵ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۱۴۲۰ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۰۷۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۲ ۱۱۸۹۰ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۹۱۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۴ ۱۱۲۰۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۵ ۱۱۳۶۷ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

 });