آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها

آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ،

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۲ آمار وکاربردها دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۰۶۳۸ آمار وکاربردها دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳ ۱۰۹۶۳ آمار وکاربردها دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۰۹۶۴ آمار وکاربردها دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵ ۱۰۷۱۵ آمار وکاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶ ۱۰۰۷۹ آمار وکاربردها دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۱۰۱۵ آمار وکاربردها دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۸ ۱۰۲۱۰ آمار وکاربردها دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۸ آمار وکاربردها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۰ ۱۰۶۷۷ آمار وکاربردها دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱ ۱۱۰۳۰ آمار وکاربردها دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۲ ۱۱۰۷۸ آمار وکاربردها دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۲۶ آمار وکاربردها دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۱۰۹۲ آمار وکاربردها دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۵ ۱۰۱۵۶ آمار وکاربردها دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۷۹ آمار وکاربردها دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷ ۱۱۱۶۵ آمار وکاربردها دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۸ ۱۰۶۵۰ آمار وکاربردها دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۹ ۱۳۶۰۸ آمار وسنجش آموزشی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۳۶۰۹ آمار وکاربردها دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۴۸۴ آمار وکاربردها دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۲ ۱۱۴۱۷ آمار وکاربردها دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۳ ۱۱۲۴۲ آمار وکاربردها دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۴ ۱۱۲۲۰ آمار وکاربردها دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۵ ۱۰۸۰۸ آمار وکاربردها دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۶ ۱۱۳۶۶ آمار وکاربردها دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۳۵۸ آمار وکاربردها دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۱۴۳۹ آمار وکاربردها دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۶۰۴ آمار وکاربردها دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰ ۱۱۱۰۶ آمار وکاربردها دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۱ ۱۱۳۳۹ آمار وکاربردها دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۴۳۸ آمار وکاربردها دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳ ۱۱۲۰۵ آمار وکاربردها دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۴ ۱۱۱۹۳ آمار وکاربردها دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۵ ۱۰۶۲۱ آمار وکاربردها دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۶ ۱۰۸۱۴ آمار وکاربردها دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷ ۱۱۲۸۰ آمار وکاربردها دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸ ۱۰۵۱۹ آمار وکاربردها دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۹ ۱۱۲۵۵ آمار وکاربردها دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰ ۱۱۲۳۱ آمار وکاربردها دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۱ ۱۱۰۴۵ آمار وکاربردها دانشگاه فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲ ۱۱۱۳۲ آمار وکاربردها دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۴۵۲ آمار وکاربردها دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۴ ۱۱۱۴۲ آمار وکاربردها دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۵ ۱۰۳۸۸ آمار وکاربردها دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۶ ۱۱۱۲۴ آمار وکاربردها دانشگاه کردستان-سنندج(محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷ ۱۰۳۴۷ آمار وکاربردها دانشگاه جهرم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰

 });