آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها

آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ،

 

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۳۱۲آمار وکاربردهادانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۱۰۶۳۸آمار وکاربردهادانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۱۰۹۶۳آمار وکاربردهادانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۱۰۹۶۴آمار وکاربردهادانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۱۰۷۱۵آمار وکاربردهادانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶۱۰۰۷۹آمار وکاربردهادانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷۱۱۰۱۵آمار وکاربردهادانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۸۱۰۲۱۰آمار وکاربردهادانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹۱۰۱۹۸آمار وکاربردهادانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۰۱۰۶۷۷آمار وکاربردهادانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱۱۱۰۳۰آمار وکاربردهادانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۲۱۱۰۷۸آمار وکاربردهادانشگاه کاشان (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳۱۰۲۲۶آمار وکاربردهادانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴۱۱۰۹۲آمار وکاربردهادانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۵۱۰۱۵۶آمار وکاربردهادانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶۱۱۱۷۹آمار وکاربردهادانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷۱۱۱۶۵آمار وکاربردهادانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۸۱۰۶۵۰آمار وکاربردهادانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۹۱۳۶۰۸آمار وسنجش آموزشیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهرانمرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰۱۳۶۰۹آمار وکاربردهادانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهرانمرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱۱۰۴۸۴آمار وکاربردهادانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۲۱۱۴۱۷آمار وکاربردهادانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۳۱۱۲۴۲آمار وکاربردهادانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۴۱۱۲۲۰آمار وکاربردهادانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۵۱۰۸۰۸آمار وکاربردهادانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۶۱۱۳۶۶آمار وکاربردهادانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷۱۱۳۵۸آمار وکاربردهادانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸۱۱۴۳۹آمار وکاربردهادانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹۱۰۶۰۴آمار وکاربردهادانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰۱۱۱۰۶آمار وکاربردهادانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۱۱۱۳۳۹آمار وکاربردهادانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۲۱۰۴۳۸آمار وکاربردهادانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳۱۱۲۰۵آمار وکاربردهادانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۴۱۱۱۹۳آمار وکاربردهادانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۵۱۰۶۲۱آمار وکاربردهادانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۶۱۰۸۱۴آمار وکاربردهادانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷۱۱۲۸۰آمار وکاربردهادانشگاه ملایر (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸۱۰۵۱۹آمار وکاربردهادانشگاه سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۹۱۱۲۵۵آمار وکاربردهادانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰۱۱۲۳۱آمار وکاربردهادانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۱۱۱۰۴۵آمار وکاربردهادانشگاه فسا (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲۱۱۱۳۲آمار وکاربردهادانشگاه گلستان – گرگان (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳۱۰۴۵۲آمار وکاربردهادانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۴۱۱۱۴۲آمار وکاربردهادانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۵۱۰۳۸۸آمار وکاربردهادانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۶۱۱۱۲۴آمار وکاربردهادانشگاه کردستان-سنندج(محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷۱۰۳۴۷آمار وکاربردهادانشگاه جهرم (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰

کانال پرورشی