مواد و امتیازات مسابقات انشای نماز

نویسنده:admin تاریخ:8 نوامبر 2016 دسته بندی:پرورشی بازدید:285 بازدید

انشای نماز

مواد و امتیازات مسابقات انشای نمازانشای نماز

مواد و امتیازات مسابقات 

ردیف

مواد مسابقات

امتیاز

۱

کتبی

۲۰

۲

صحیح خوانی نماز

۲۰

 ۳

اتشـا نمـاز

۶۰

جمع امتیازات

۱۰۰

انشا نماز

– انشای ارسالی در هر مرحله به صورت خوانا و خوش خط و حداقل در دو صفحه ۴Aو حداکثر در ۵ صفحه تدوین شود.

– در هر مرحله ابداع، نوآوری، نگارش زیبا، اصول ویرایشی از مواردی می‌باشند که در امتیازدهی داوران حایز اهمیت خواهند بود.

– معیارهای ارزشیابی از انشای نماز دانش آموزان براساس مندرجات جدول شماره ۲ می‌باشد.

– تکمیل و ارسال مشخصات نویسنده انشـای نمـاز، طبق مندرجات جدول شماره ۱ برای هر یک از شرکت کنندگان الزامی است

شهرتست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی