آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی

دانشگاه

آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی

دانشگاه

دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲ ۱۷۸۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳ ۱۷۸۷۲ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴ ۱۷۸۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۵ ۱۷۹۵۲ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۶ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) محل تحصیل واحد تهران مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۷ ۱۷۸۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸ ۱۷۶۲۸ علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۹ ۱۷۹۶۸ علوم اقتصادی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰ ۱۷۶۷۵ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱ ۱۷۶۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲ ۱۷۹۶۱ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۷۶۵۶ علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۶۳ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۸۱۰۷ علوم اقتصادی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۷۸۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۷۸۳۰ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۷۸۶۶ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۸۰۵ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۰ ۱۷۶۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۱ ۱۸۰۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲ ۱۸۰۰۹ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۸۰۳۷ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵ ۱۸۰۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۶ ۱۷۷۵۸ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۸ ۱۷۷۶۴ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹ ۱۸۰۱۵ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۰ ۱۷۹۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۱ ۱۷۹۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۸۰۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۵ ۱۷۷۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۷۷۳۱ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۰۱ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸ ۱۷۸۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۹ ۱۷۹۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۶۱۰ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۱ ۱۷۷۲۳ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۲۵ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۷۶۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۶۰۲ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۵ ۱۷۷۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۶ ۱۷۷۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۷ ۱۷۷۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۸ ۱۸۱۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۹ ۱۸۰۷۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۵۰ ۱۷۶۴۱ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)

 });