آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی

دانشگاه

آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی

دانشگاه

دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، 

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۷۶۹۰علوم اقتصادیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۱۷۸۲۱علوم اقتصادیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۱۷۸۷۲علوم اقتصادیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۱۷۸۸۱علوم اقتصادیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۵۱۷۹۵۲علوم اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۶۱۷۷۱۹علوم اقتصادیدانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه)محل تحصیل واحد تهرانمرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۷۱۷۸۴۹علوم اقتصادیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸۱۷۶۲۸علوم اقتصادیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۹۱۷۹۶۸علوم اقتصادیدانشگاه قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰۱۷۶۷۵علوم اقتصادیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱۱۷۶۸۱علوم اقتصادیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲۱۷۹۶۱علوم اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳۱۷۶۵۶علوم اقتصادیدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۴۱۷۸۶۳علوم اقتصادیدانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۵۱۸۱۰۷علوم اقتصادیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶۱۷۸۱۲علوم اقتصادیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷۱۷۸۳۰علوم اقتصادیدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸۱۷۸۶۶علوم اقتصادیدانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۹۱۷۸۰۵علوم اقتصادیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۰۱۷۶۴۴علوم اقتصادیدانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۱۱۸۰۰۳علوم اقتصادیدانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲۱۸۰۰۹علوم اقتصادیدانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۳۱۸۰۳۷علوم اقتصادیدانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴۱۷۶۲۱علوم اقتصادیدانشگاه ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵۱۸۰۴۴علوم اقتصادیدانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۶۱۷۷۵۸علوم اقتصادیدانشگاه سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷۱۷۸۳۶علوم اقتصادیدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۸۱۷۷۶۴علوم اقتصادیدانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹۱۸۰۱۵علوم اقتصادیدانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۰۱۷۹۸۱علوم اقتصادیدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۱۱۷۹۸۷علوم اقتصادیدانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۲۱۸۰۹۸علوم اقتصادیدانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳۱۷۶۰۳علوم اقتصادیدانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴۱۸۰۱۹علوم اقتصادیدانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۵۱۷۷۳۶علوم اقتصادیدانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۶۱۷۷۳۱علوم اقتصادیدانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷۱۷۶۰۱علوم اقتصادیدانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸۱۷۸۹۸علوم اقتصادیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۹۱۷۹۰۰علوم اقتصادیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۰۱۷۶۱۰اقتصاد اسلامیدانشگاه اردکان (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۱۱۷۷۲۳علوم اقتصادیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۲۱۷۷۲۵علوم اقتصادیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۳۱۷۶۴۹علوم اقتصادیدانشگاه بجنورد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۴۱۷۶۰۲علوم اقتصادیدانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۵۱۷۷۸۷علوم اقتصادیدانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۶۱۷۷۸۱علوم اقتصادیدانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۷۱۷۷۱۲علوم اقتصادیدانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۸۱۸۱۰۰علوم اقتصادیدانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۹۱۸۰۷۴اقتصاد اسلامیدانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۵۰۱۷۶۴۱علوم اقتصادیدانشگاه ایلام (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)

کانال پرورشی