آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی شهر سازی ، مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۹ مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۱۳۸۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۱۰۲۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۱۳۸۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۵ ۱۰۲۰۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۶ ۱۰۶۸۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۷ ۱۱۳۹۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۸ ۱۱۴۲۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۱۱۷۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۸۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۲۲۵ مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۲ ۱۰۵۲۵ مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۵۳۷ مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۴ ۱۱۲۳۶ مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۴۷۴۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۰۶۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۷ ۱۱۵۵۲ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۸ ۱۱۱۱۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۹ ۱۱۲۱۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۲۰۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۱۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲ ۱۱۵۶۳ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۱۲۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۱۷ مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۵ ۱۱۵۸۲ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی لار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۶۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۴۷۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۴۵۵۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۹ ۱۳۹۲۵ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی پویش – قم (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۳۵۸۶ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۱ ۱۳۵۷۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۴۴۳۳ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۳ ۱۴۷۵۹ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۴ ۱۴۳۳۷ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۵ ۱۳۵۵۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۶ ۱۳۸۱۷ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۷ ۱۴۴۶۰ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۸ ۱۴۵۴۹ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۹ ۱۳۷۷۲ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۰ ۱۴۰۸۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۱ ۱۳۵۹۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۳۹۵۶ مهندسی شهرسازی موسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز – شیراز (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۳۶۴۸ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۴ ۱۴۲۷۰ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۴۵ ۱۴۸۰۳ مهندسی شهرسازی موسسه غیر انتفاعی میرعماد – قزوین مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });