دانلود سرود آدمها

دانلود سرود آدمها

دانلود سرود آدمها

دانلود سرود آدمها

اولين بار کجا آدمها ( به سر و صورت هم چنگ زدند؟ )(۲)
( در زمين ظلم و ستم پيدا شد حرف از کشتن و از جنگ زدند) (۲)
اولين بار کجاي دنيا
رحم از سينه ي آدمها رفت
در زمين صحبت از کشتن شد
( دوستي پر زد و از دنيا رفت)(۲)
کاش بعد از اين توي دنيا  حرف از جنگ نباشد ديگر
( غصه از روي زمين پر بزند  تا دلي تنگ نباشد ديگر )(۲)
جاي موشک کاش آدمها باز
گل به سوي هم پرتاب کنند
( کاش با گرمي دل آدمها
برف غم را سريع آب کنند! )(۲)

 

 

دانلود سرود آدمها

 

کانال پرورشی