دانلود سرود آمد بهار

دانلود سرود آمد بهار

دانلود سرود آمد بهار

دانلود سرود آمد بهار

 

آمد بهار         گل دمید و سبزه سرزد
بلبل به گلشن        شادمانه بال و پر زد
سوز از دمن         زاغ از چمن
دیو از وطن         رفت
شکر خدا         کز ملک ما
رسم کهن         رفت
خرم جهان شد        ایران جوان شد
خورشید اسلام         پرتو فشان شد
دشمن زبون شد         بت سرنگون شد
عالم به کام         آزادگان شد
شد سرنگون         کاخ ستم شاهی در ایران
از خاوران         شد مهر آزادی نمایان
( خورشید جمهوری اسلامی برآمد         آزادگان را روزگاری دیگر آمد)(۲)
خرم جهان شد         ایران جوان شد
خورشید اسلام         پرتو فشان شد
دشمن زبون شد         بت سرنگون شد
عالم به کام         آزادگان شد
ای دل به بانگ دلنواز این نغمه سر کن         وز انقلاب ما جهان را باخبر کن
از شوق آزادی برآور هر دم آواز        بر گل نشین
با عندلیبان نغمه پرداز         پاس رهایی را نگهبان وطن باش
یاد هزاران کشته ی گلگون کفن باش        میراث آزادی به آزادی نگهدار
آری چنین گنج خدادادی نگهدار         اینک که دشمن با ما به کین است
دامان میهن با خون عجین است         وقت حفاظت زین سرزمین است
هنگام پیکار در راه دین است         وقت حفاظت زین سرزمین است
هنگام پیکار در راه دین است        خرم جهان شد
ایران جوان شد         خورشید اسلام
پرتوفشان  شد         دشمن زبون شد
بت سرنگون شد         عالم به کام
آزادگان شد

دانلود سرود آمد بهار

 

 

 

کانال پرورشی