دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

 

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

مهر خدا در دل من، هرچه توان در تن من
بوسه به خاکت بزنم، ايران من اي وطنم
با ياد حق با عشق تو، من پهلواني مي کنم
در ورزش و دانش تورا، نامي جهاني مي کنم
نام خدا هست به لب
رسم، مرام است و ادب
درشب پيروزي و در روز شکست
دانش اگر باشد و نيروي تنم
پرچم تو در همه جا دست من است
ما همدل ما همراه با شور و با ايمان
يک صدا مي خوانيم جاويدان اي ايران
تا وقتي، که قران، باشدهمراه ما
تحصيل و تهذيب و ورزش هست راه ما

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

 

 

کانال پرورشی