دانلود سرود امام بت شکن

دانلود سرود امام بت شکن

دانلود سرود امام بت شکن

دانلود سرود امام بت شکن

 

خير مقدم خير مقدم
اي هماي عزت اي خجسته پي
اي فروغ جاودانه
اي که شد ز رويت دور غصه طي
ازتورشک رضوان شده ديار ما
شکوفه وگل شد باغ ما
غم به سر شد .شب سحر شد
ازتوآيين سامان گرفت
شد به همتت اساس دين استوار
شد زقهرت اي بت شکن
رانده اهرمن ازاين ديار
ببين دراين چمن شورش بلبلان
به ساحت وطن دگر شده چو گل ستان
ازسفر پير عارفان آمد
خوش آمد ان اميد جان
رسد برآسمان بانگ مستضعفان
که ميرسد زره اميد جان ناتوان
امام بت شکن خوش آمدي خوش آمدي
بدين دين جاودان بمان
خير مقدم خير مقدم

 

دانلود سرود امام بت شکن

 

کانال پرورشی