دانلود سرود امام حسین

دانلود سرود امام حسین

دانلود سرود امام حسین

دانلود سرود امام حسین

باغ مي چيند تبسم از گل روي حسين (ع)
مي وزد عطر بهشت از نرم گيسوي حسين (ع)
موج خود را مي کشاند تا لب درياي عشق
عشق مستي مي کند تا مي رسد بوي حسين (ع)
در زمين از حُسن شور انگيز او غوغاي عشق
آسمان هم طاق شد از شوق ابروي حسين (ع)
شبنم چشم مرا خورشيد، چشم روشنش
مي رسم به اوج عشق، از چشم جادوي حسين (ع)

دانلود سرود امام حسین

کانال پرورشی