دانلود سرود انقلاب مهدی

دانلود سرود انقلاب مهدی

دانلود سرود انقلاب مهدی

 

دانلود سرود انقلاب مهدی

از شکوفه ها جوانه ها            از فضاي آشيانه ها
از طنين پاي رهروان        از کرانه ها تا کرانه ها
از نواي قلب مادران        از خروش گرم سينه ها
از نگاه شوق کودکان        مي زنيم چنين ترانه ها
(خدايا خدايا        تا انقلاب مهدي    خميني را نگه دار) (۲)
از غزل سرا بلبلان        از گلوي خشک شهيدان
از فرشتگان آسمان        از فضاي خوزستان         از سراسر ايران
(از سوز دشت لاله ها        آيد فرجام آدمي بدار) (۲)
(خدايا خدايا        تا انقلاب مهدي    خميني را نگه دار) (۲)
خدايا نگه دار امام ما        که…..جان گل نثارما        ز صبح اميد
(که تا مهدي آيد         که تا در بگشايد     ز شهر توحيد) (۲)
(خدايا خدايا        تا انقلاب مهدي    خميني را نگه دار) (۲)
خدايا خدايا خدايا خدايا        تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار

دانلود سرود انقلاب مهدی

کانال پرورشی