دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر

وقتی امام آمد
ایران گلستان شد
لب های پژمرده
گل های خندان شد
او مثل پیغمبر
پیغام بر لب داشت
در باغ دلهامان
نور خدا می کاشت
در پیش پای او
بس لاله پرپر شد
ایران ما اما
ایران دیگر شد
ایران اسلامی
ایران قرآنی
ایران پاینده
ایران ایرانی
از بهر حفظ آن
باید توانان بود
در حفظ قرآن نیز
باید که کوشا بود
پاینده باد ایران
در سایه قرآن
در سایه قرآن
پاینده باد ایران

دانلود سرود او مثل پیغمبر

کانال پرورشی