دانلود سرود ایران ایران ایران

دانلود سرود ایران ایران ایران

دانلود سرود ایران ایران ایران

 

دانلود سرود ایران ایران ایران

الله الله الله لا اله الا الله
ايران ايران ايران      رگبار مسلسلها
ايران ايران ايران      مشته شده بر ايوان
ايران ايران ايران              رگبار مسلسلها مشته شده بر ايوان
الله الله الله لا اله الا الله
ايران ايران ايران      خون و مرگ و عصيان
بنگر که همه فرياد       بنگر که همه طوفان
الله الله الله لا اله الا الله
از اشک يتيمانت         از خون شهيدانت
فردا که بهار آيد        صد لاله به بار آيد
الله الله الله لا اله الا الله
فردا که بهار آيد       آزاد و رها هستيم
نه ظلم و نه زنجيري    در اوج خدا هستيم
الله الله الله لا اله الا الله
آنان که گفتند الله و بر اين ايمان پايدار ماندند ، حاضر نشدند بنده غير خدا شوند و حکومت غير خدا پذيرند ، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که ديگر هيچ ترسي و حزن و اندوهي از گذشته خويش نداريد، و شما را به همان بهشتي که انبياء وعده دادند بشارت باد
الله الله الله لا اله الا الله
الله اکبر   اشهد ان لا اله الا الله

 

دانلود سرود ایران ایران ایران

کانال پرورشی