دانلود سرود ای بسیج سرافراز

دانلود سرود ای بسیج سرافراز

دانلود سرود ای بسیج سرافراز

 

دانلود سرود ای بسیج سرافراز

اي بسيج، اي سرافرازان، افتخار ميهنيد
مايه امن و امان و اعتبار ميهنيد
در مصاف کعبه دل، در کنار رهبريد
در مصاف خصم کافر چون حصار ميهنيد
جان ما، هستي جان شما
شمع ما، چهره رخشان شما
با خدا، عهد و پيمان بسته ايد
(اي خوشا، عهد و پيمان شما)۲
اي ظفرمندان کنون چشم جهان سوي شماست
حامي مستضعفان، نيروي بازوي شماست
جانتان در انتظار بوسه گاه کربلا
کربلا در انتظار ديدن روي شماست
اي خوشا ديدن روي حسين
بوسه بر خاک گلبوي حسين
هر دم از جبهه حق مي رسد
(مژده بوسه بر کوي حسين)۲
فخرتان بادا که رزم از عزمتان زيور گرفت
ميهن از نام شما آوازه ديگر گرفت
بر شما بادا مبارک کسوت جنداللهي
سر فراز آن کس که اين چتر هما بر سر گرفت
تا ابد زنده اند نامتان
جاودان مي شود ايامتان
دشمن فنته مي لرزد چو بيد
(بشنود چون طنين گامتان)۲
آفرين بر همت و بر عزم و ايمان بسيج
بر خدا جويان و جانبازان و ياران بسيج
بگسلد شيرازه دشمن به ميدان بسيج
نگسلد هرگز ز رهبر عهد و پيمان بسيج
عهدتان با خدا پاينده باد
جمعتان محکم و پاينده باد
تا رسد مهدي صاحب زمان
(رهبر ما خميني زنده باد)۲

 

 

دانلود سرود ای بسیج سرافراز

 

کانال پرورشی