دانلود سرود ای شهید

دانلود سرود ای شهید

دانلود سرود ای شهید

 

دانلود سرود ای شهید

به لاله ي در خون خفته        شهيد دست از جان شسته
قسم به فرياد آخر        به اشك لرزان مادر
(كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) ۲
همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا
جاويدان ايران عزيز ما
به لاله ي در خون خفته        شهيد دست از جان شسته
قسم به فرياد آخر        به اشك لرزان مادر
كه تا آخرين نفس راهت را ادامه خواهيم داد اي شهيد (با صداي آرام)
قسم به اسم آزادي        به لحظهاي كه جان دادي
به قلب از هم پاشيده        شهيد در خون غلطيده
(كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) ۲
همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا
جاويدان ايران عزيز ما
قسم به اسم آزادي        به لحظهاي كه جان دادي
به قلب از هم پاشيده        شهيد در خون غلطيده
كه تا آخرين نفس راهت را ادامه خواهيم داد اي شهيد (با صداي آرام)
قسم به عزم هم رزمان        ستمكشان با ايمان
به خستگان جان بر كف        دلاوران هم پيمان
(كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) ۲
همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا
جاويدان ايران عزيز ما

دانلود سرود ای شهید

کانال پرورشی