دانلود سرود ای مدرسه سلام

دانلود سرود ای مدرسه سلام

دانلود سرود ای مدرسه سلام

دانلود سرود ای مدرسه سلام

ای مدرسه سلام
خورشید مهربان
تابیده روی بام
صبحی دگر شده
ای مدرسه سلام
صف بسته ایم همه
آماده در حیاط
شاداب و خنده رو
با شور و با نشاط
نام خدای خوب
آغاز کار ماست
هوش و توان ما
از یاری خداست
با کوشش و تلاش
ای بچه زرنگ
توی کلاس درس
با تنبلی بجنگ

کانال پرورشی