دانلود سرود باغ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه

 

دانلود سرود باغ مدرسه

آمده ماه مهربان
آمده ماه دوستی
وا شده باز مدرسه
وا شده راه دوستی
کوچه به کوچه می روند
دسته به دسته کودکان
هست چه خوب و با صفا
دیدن روی دوستان
چنارهای مدرسه
هنوز ایستاده اند
شاخه و برگ خویش را
به دست باد داده اند
می خزد از روی زمین
سینه به سینه باد سرد
توی حیاط مدرسه
ریخته برگهای زرد
دست به دست بچه ها
گوش به زنگ مدرسه
پر شده از شادی ما
باغ قشنگ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه

کانال پرورشی