دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی

 

دانلود سرود بانگ آزادی

 

الله اکبر خميني رهبر
اين بانگ آزاديست کز خاوران خيزد
فرياد انسانهاست کز ناي جان خيزد
اعلام طوفانهاست کز هر کران خيزد
آتش فشان قهر ملت هاي در بند است
حبل المتين توده هاي آرزومند است
الله اکبر الله اکبر خميني رهبر
دشمن بداند ما، موج خروشانيم
زاييده بحريم فرزند طوفانيم
در سنگر اسلام بگذشته از جانيم
بازو به بازو،صف به صف،ما آهنين چنگيم
سنگر به سنگر ، جان به کف آماده جنگيم
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما
تخت تبهکاران شد واژگون از ما
دامان آزادي شد لاله گون از ما
ما حافظ آزادي و اسلام و قرآنيم
ما درپي آسايش و معراج انسانيم
الله اکبر الله اکبر خميني رهبر
ما در ره اسلام پيمان خون بستيم
زنجير استعمار مردانه بگسستيم
از دامن اهريمن با ياد حق هستيم
ما چون خميني رهبري روشن روان داريم
الله اکبر الله اکبر خميني رهبر
ما در ره اسلام پيمان خون بستيم

 

دانلود سرود بانگ آزادی

کانال پرورشی