دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید

برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا
اي كرده، بهر احياي حق جان فدا
كز قطره قطره ي خون پاك شهيد
ميرويد تا ابد در وطن لالهها
برخيزيد، برخيزيد، رهبر آمد كنون در كنارتان
تا سازد غرق در بوسه خاك مزارتان
تا گيرد خون بهاي شهيدان ز اهرمن
باز آمد رهبر ما پي ياري وطن
برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد
جاويدان زندگي جوشد از خاك هر شهيد
تا رويد لاله از تربت پاك هر شهيد
اي انسان چون شهادت سرآغاز زندگيست
مرگ سرخ رمز آزادي و راز زندگيست
برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا
اي كرده بهر احياي حق جان فدا
كز قطره، قطره ي خون پاك شما
مي رويد تا ابد در وطن لاله
برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد
در عالم مايه سرافرازي شهادت است
پيش ما مرگ در راه ايمان سعادت است
هر كس كو در ره عدل و دين رهسپر شود
در اين ره گر نهد جان ز كف زندهتر شود
برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، از دشت كربلا هر زمان
در راه عزت و افتخار و شرف و قيام
تا انسان تن رها سازد از بند بندگي
عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگي
برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد

دانلود سرود برخیزید

کانال پرورشی