دانلود سرود بسیج دانش آموزی

دانلود سرود بسیج دانش آموزی

دانلود سرود بسیج دانش آموزی

دانلود سرود بسیج دانش آموزی

 

شکوفه دردل امت بهار روشن وحدت
به نام نامی ایران ، به نام دولت وملت
به گلبانگ شهیدانش ، نسیم سبز ایمانش
پیام تازه ایی دارد برای نوجوانانش
پیام تازه باور ، شروع فرصتی دیگر
برای اعتلای حق ، به هرمیدان به هر سنگر
بلندای ستم سوزی ، بسیج دانش آموزی
چراغ باغ پیروزی ، بسیج دانش آموزی
شکوفه در دل امت ، بهار روشن وحدت
به نام نامی ایران ، به نام دولت و ملت
به رسم دانش آموزان ، به پا از سر ایمان
بجوشد ازهمه دلها ، شود آیینه قران
شده باغ بهار ما ، امید و اقتدارما
بسازد در جهان جاری سرود افتخارما
بلندای ستم سوزی ، بسیج دانش آموزی
چراغ باغ پیروزی ، بسیج دانش آموزی

 

 

دانلود سرود بسیج دانش آموزی

 

 

کانال پرورشی