دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

بوي گل و سوسن و ياسمن آيد
عطر بهاران کنون از وطن آيد
جان ز تن رفته باز سوي تن آمد
رهبر محبوب خلق از سفر آمد
ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آيد
هر چه مجاهد ز بند و حبس درآيد
عمر فساد و ستم  دگر به سر آيد
چشم يزيد زمان ز حلقه در آيد
رهبر محبوب خلق از سفر آيد
ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آيد

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

کانال پرورشی