دانلود سرود بچه های این شهر

دانلود سرود بچه های این شهر

دانلود سرود بچه های این شهر

دانلود سرود بچه های این شهر

 

این شهر زیبا و بزرگ است
ما در دل آن خانه داریم
او چون درخت و ما پرنده
در دست هایش لانه داریم
با این که خیلی مهربان است
گاهی به او ما اخم کردیم
گاهی دل او را شکستیم
گاهی تنش را زخم کردیم
با سادگی را نفس را
در سینه او تنگ کردیم
با دود ماشین ، کارخانه
با آسمانش جنگ کردیم
بس نیست این نامهربانی ؟
ما بچه این شهر هستیم
رفتار ما خیلی عجیب است
انگار با او قهر هستیم

 

دانلود سرود بچه های این شهر

کانال پرورشی