دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

 

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

 

با کاروان عشق و شور
با شادماني و سرور
آمد بهمن اين ماه نور
آواي فجر آيينه داد
بهمن هميشه ياد ماست
ايران ، ايران
تا در مشام عاشقان
عطر شهادت را دميد
با کاروان عشق و شور
شد لاله گون دشت و دمن
از خون عشاق وطن
اين سينه سرخان شهيد
رحمت نويد روشنايي
رحمت سرآغاز رهايي
جمهوري اسلامي ما
از بهمن اين ماه خدايي است
ايران ، ايران
اي بيشه شيران، ايران
ايران ما ، ايران
ايران ما زنده است
نام تو پاينده است
اي ايران ايران
۲۲ بهمن اي انفجار نور
زيباترين روزي در انقلاب ما

 

دانلود سرود کعبه جشم انتظاران

کانال پرورشی