دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

 

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

مثل غنچه بود آن روز
غنچه ای که روییده
در هوای بهمن ماه
بر درخت خشکیده
مثل آب بود آن روز
آب چشمه ای شیرین
چشمه ای که می بیند
مرد تشنه ای غمگین
گر چه در زمستان بو د
چون بهار بود آن روز
سرزمین ما ایران
لاله زار بود آن روز
روز خنده ما بود
روز گریه دشمن
روز خوب پیروزی
بیست و دوم بهمن

 

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

کانال پرورشی