دانلود سرود بی حضور نور

دانلود سرود بی حضور نور

دانلود سرود بی حضور نور

 

دانلود سرود بی حضور نور

ديدم شهاب بي سري تا اوج مي رفت
درياي خون با لايه هاي موج مي رفت
اسب سفيدي بي حضور نور مي تافت
تا نا کجا تا دورهاي دور مي تاخت
ماه محرم سينه ها را چاک کردند
خورشيد را بي سر ولي در خاک کردند
فريادها مي جوشد امشب از خم ناي
واي من اي واي من اي واي من اي واي
خورشيد در شطّ شفق در خون شناور
خورشيد بي سر، عشق بي سر، لاله بي سر
باز امشب، امشب جوي خون در خاک جوشيد
آلاله، جرعه جرعه از خوناب نوشيد
باز امشب، امشب نخلها را سر بريدند
امشب تمامي کبوترها شهيدند
فريادها مي جوشد امشب از خم ناي
واي من اي واي من اي واي من اي واي

 

دانلود سرود بی حضور نور

 

کانال پرورشی