دانلود سرود حضرت زهرا

دانلود سرود حضرت زهرا

دانلود سرود حضرت زهرا

دانلود سرود حضرت زهرا

 

( او عطر گل محمدی بود            مانند نسیم بوی گل داشت
گلهای سفید مهربانی          در باغ دلش همیشه می کاشت (۲) )
با خواندن آیه های قرآن                 او بوی گل بهار را داشت
( در خال صدای مهربانش                    آرامش چشم سال را داشت (۲))
(در آبی آسمان قلبش            خورشیدِ مهربانیِ خدا بود
او همسر چون گل علی بود           او مادر پاکی و صفا بود(۲))
در باغ دلش گل خدا بود              چون شبنم پاک رویِ گلبرگ
درلب او خدا خدا بود         (تا آخر عمر تا دم مرگ(۲))
(یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا(۲))
(او عطر گل محمدی بود           مانند نسیم بوی گل داشت
گلهای سفید مهربانی           در باغ دلش همیشه می کاشت(۲))
او فاطمه دختر محمد               او پاکترین گل جهان است
او مادر یازده ستاره          (در مذهب پاک شیعیان است(۲))

 

 

دانلود سرود حضرت زهرا

 

کانال پرورشی