دانلود سرود خیز زجا

دانلود سرود خیز زجا

دانلود سرود خیز زجا

 

دانلود سرود خیز زجا

خيز زجا وقت تلاش است و کار
موسم بيداري و نان آوريست
وقت جهاد و جهش و پيشرفت
در افق سبز خدا باوريست
با همه ي وجود بايد شتافت
سينه مشکلات بايد شکافت
دست محبت خدا را فشرد
دل به خدا بايد سپرد
(گوش به فرمان )(۲) گوش به فرمان جلودار بود
بال و پر علم و ادب را گشود
چشم به فرداي اميد دوخت
باز در اين شعله چو پروانه سوخت
( راه رسيدن به هدف را عاشقيست
مرده بود هر که در اين حلقه نيست )(۲)
( دست به دست )(۳) دست به دست حلقه وحدت زنيد
دايره در دايره در دايره ، دايره عشق و محبت زنيد
باز در اين حلقه بسيجي شويد
پاي به ره گوش به فرمان دهيد
معرفت و دانش و ايمان ما
رمز شکوفايي ايران ما
(خيز زجا وقت تلاش است و کار
موسم بيداري و نان آوريست
وقت جهاد و جهش و پيشرفت
در افق سبز خدا باوريست)(۲)

دانلود سرود خیز زجا

کانال پرورشی