دانلود سرود خانواده

دانلود سرود خانواده

دانلود سرود خانواده

دانلود سرود خانواده

 

( مانند دستند هر خانواده         هربند انگشت در خانواده
بابا در این دست انگست شصت است
او که نخستین انگشت دست است ( سه بار
انگشت دیگر یعنی اشاره او مادر ماست ارام خانه
انگشت دیگر یعنی برادر اینجا نشسته پهلو مادر
ان یکی کیست انگشت دیگر
آری درست است او هست خواهر
من هم همانم انگشت کوچک
انگشت ها را دیدیم کم کم
ما پنج انگشت هستیم باهم
باهم شریکیم در شادی وغم
گرچه جدایم ما پنج انگشت
چون جمع کردیم هستیم یک مشت ) (۲)

دانلود سرود خانواده

کانال پرورشی