دانلود سرود درس دوستی

دانلود سرود درس دوستی

دانلود سرود درس دوستی

دانلود سرود درس دوستی

 

س
پر از کتاب و دفتر است
بر سر میز و نیمکت
یک آسمان بال و پر است
معلم عزیز ما
راهنمای دوستی
با سخنش گشوده شد
پنجره های دوستی
باز بهار تازه را
به باغ درس هدیه کرد
آبی آسمان چکید
به روی برگهای زرد
معنی سبز دوستی
در دل بچه ها نشست
تخته و میز و نیمکت
جوانه زد شکوفه بست

کانال پرورشی