دانلود سرود در دل آتش و دود

دانلود سرود در دل آتش و دود

دانلود سرود در دل آتش و دود

 

دانلود سرود در دل آتش و دود

آي اي آب، اي آب، اي آب
پس چرا سرد و خاموش هستي؟!
اي فرات! اي هميشه خروشان
خسته و تشنه کامند گلها
باغ را باز آبي بنوشان
پشت نيزاري از نيزه و تيغ
آن طرف دشمنان بي شمارند
اين طرف در دل آتش و دود
کودکان تشنه در انتظارند
پاي آن نخلهاي پريشان
اينک افتاده از پا علمدار
زود برخيز و دستي بر آور
مشکي از موج بر دوش بگذار
آب، اي آب، اي آبي پاک!
سوي لب تشنگي جان آنها
زود بشتاب، بشتاب اي آب

 

 

 

دانلود سرود در دل آتش و دود

کانال پرورشی