دانلود سرود ذبیحی که بوی خدا می دهد

دانلود سرود ذبیحی که بوی خدا می دهد

دانلود سرود ذبیحی که بوی خدا می دهد

دانلود سرود ذبیحی که بوی خدا می دهد

سحر بود و آيينه بود و خدا
سحر بود و دلهاي نور آشنا
دل اختران پر ز اميد بود
زمين پرتو چشم ناهيد بود
چنين مژده آورد مرغي سپيد
که از باغ احمد (ص) گلي بر دميد
ز بس ماه رخساره او دلرباست
نگهبان او جبرئيل خداست
نگهدار دين است و آزادگي
شرف در مقامش کند بندگي
شجاعت زند بوسه بر گام او
شهادت رقم خورده با نام او
ز نور خدا جان او منجلي است
حسين (ع) است و شمشير عدل علي (ع) است
حسين است و حق را صلا مي دهد
ذبيحي که بوي خدا مي دهد

دانلود سرود ذبیحی که بوی خدا می دهد

 

کانال پرورشی