دانلود سرود روز دانش آموز

دانلود سرود روز دانش آموز

دانلود سرود روز دانش آموز

 

دانلود سرود روز دانش آموز

با نگاهی به وسعت دریا        با نفسهای درسینه محبوس
همصدا مردو مردانه رفتی        قطره قطره تا دل اقیانوس
سینه هامان سپر شد برای        سرب داغ وگلوله و رگبار
خون دانش آموزان عاشق        (شد نماد شجاعت و ایثار)(۲)
۱۳آبان روز دانش اموز        فصل تازه ای از انقلاب ماست
این غزلواره چون ترانه ای صبح        یادمان جاودانه هاست
از کوچه ها تا مرز حادثه        نسل ما یادگار حماسه بود
مشتهای گره کرده ما        واژه واژه از همدلی سرود
یادش بخیر آن پیر بت شکن        آن مرد دریا دل بیدار
یادش بخیر آن روز جاوید        روز ذلت و شکست استکبار
۱۳ آبان روز دانش اموز        فصل تازه ای از انقلاب ماست
این غزلواره چون ترانه ای صبح        یادمان جاودانه هاست

 

دانلود سرود روز دانش آموز

کانال پرورشی