دانلود سرود ستاره های خاکی

دانلود سرود ستاره های خاکی

دانلود سرود ستاره های خاکی

 

دانلود سرود ستاره های خاکی

بانبرد سلحشور ياران
لطف حق تيغ وشمشير مردان
اتش به خرمن دشمنان نشست
شام سيه شد اخرسپيد
خيبر زپرتو نامشان شکست
هرگامشان غرور افريد
نام بهشتيان شد نقش
خاک بهشت زهرا ي ما
در خاطرات ما جاويد است
ياد شهيدان
پرلاله گشته دنياي ما
ازخون ياران
ياد ستاره هاي خاکي
همواره زنده باد
چون مهر پرفروغ ايمان
دراوج اسمان
يادتان يادتان يادتان بخير
اي شاهدان جان برکف
يادتان يادتان يادتان بخير
نام اوران صف در صف

 

دانلود سرود ستاره های خاکی

 

 

کانال پرورشی