دانلود سرود سد

دانلود سرود سد

دانلود سرود سد

 

دانلود سرود سد

شنیدم چه بسیار خبر        ز خشم طبیعت ، ز سیلاب شر
بیامد یکی سیل چون اژدها        به دشت و به آبادی و شهرها
شنیدم شده خانه ها واژگون        ز وحشت همه چشم ها آبگون
چرا آب ، این مایه زندگی         به بار آورد غم، دل افسردگی
به ناگه شنیدم ز قلبم صدا        یکی پر طنین آسمانی ندا
به یاد آر علمی که آموختی        و آن چه در این  باره اندوختی
تو خواندی ز سود و مزایای سد        ز سودی کز آن بر طبیعت رسد
دهد سد به آب اضافی پناه        که با سیل دنیا نگردد تباه
تو دانی که نزدیک دریا و رود        بنا سازی اصلا نباید ستود

 

 

دانلود سرود سد

 

 

کانال پرورشی