دانلود سرود سرفرازان

دانلود سرود سرفرازان

دانلود سرود سرفرازان

دانلود سرود سرفرازان

ای بسیج، ای سرافرازان، افتخار میهنید        مایه ی امن و امان و اعتبار میهنید
در مطاف کعبه ی دل، در کنار رهبرید        در مصاف خصم کافر چون حصار میهنید
جان ما، برخی جان شما        شمع ما، چهره رخشان شما
با خدا، عهد و پیمان بسته اید        ای خوشا، عهد و پیمان شما
ای خوشا، عهد و پیمان شما
ای ظفرمندان کنون چشم جهان سوی شماست        حامی مستضعفان، نیروی بازوی شماست
جانتان در انتظار بوسه گاه کربلا        کربلا در انتظار دیدن روی شماست
ای خوشا دیدن روی حسین        بوسه بر خاک گل بوی حسین
هر دم از جبهه ی حق می رسد        مژده ی بوسه بر کوی حسین
مژده ی بوسه بر کوی حسین
فخرتان بادا که رزم از عزمتان زیور گرفت        میهن از نام شما آوازه ی دیگر گرفت
بر شما بادا مبارک کسوت جنداللهی        سر فراز آن کس که این چتر هما بر سر گرفت
تا ابد زنده ماند نامتان        جاودان می شود ایامتان
دشمن فنته گر لرزد چو بید        بشنود چون طنین گامتان
آفرین بر همت و بر عزم و ایمان بسیج        بر خدا جویان و جانبازان و یاران بسیج
بگسلد شیرازه ی دشمن به میدان بسیج        نگسلد هرگز ز رهبر عهد و پیمان بسیج
عهدتان با خدا پاینده باد        جمعتان محکم و زاینده باد
تا رسد مهدی صاحب زمان        رهبر ما خمینی زنده باد
رهبر ما خمینی زنده باد

دانلود سرود سرفرازان

کانال پرورشی