دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

 

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

سرفراز باشي ميهن من
اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر
خاک پاک تو وطن من
يادگارِ خونِ عاشقانِ بي نشان
تا ابد بود تو را حق نگه دار
اي شميمِ دلنوازِ عشق و معرفت
سرزمين پاک ما اي ايران
دوستت دارم .. مهد دين من .. دوستت دارم .. بهترين من
دوستت دارم سرزمين من
گر بخواهد دمي دشمني هلاک تو
گر بخواهد کسي يک وجب ز خاک تو
مي شوم تا مرزت روانه
خصم دون، مي رانم ز خانه
با سلاحي از خشم و کينه
سينه اش مي گيرم نشانه
دوستت دارم .. مهد دين من .. دوستت دارم .. بهترين من
دوستت دارم سرزمين من
سرفراز باشي ميهن من
اي فدايت جان و تن من
پر بها تر از هرُ گوهر
خاک پاک تو وطن من
ايران .. ايران .. ايران ايران ايران ايران
يادگار خون عاشقان بي نشان
تا ابد بود تو را حق نگه دار
اي شميم دلنواز عشق و معرفت
سرزمين پاک ما اي ايران

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

کانال پرورشی