دانلود سرود شام غریبان

دانلود سرود شام غریبان

دانلود سرود شام غریبان

دانلود سرود شام غریبان

ببين شام غريبان است امشب
زمين در سوگ ياران است امشب
دو چشم زينب (س) از هجر برادر
چو ابري پر ز باران است امشب
ببار اي ابر باران از دو چشمش
که سر گيرد ز اشکش جويباران
دهد آبي به گلزار حسيني
شود صحرا سراسر لاله زاران
ز سوز سينه اش امشب خدايا
گرفته آتشي دنيا سراسر
که از خاکستر خاموش آن هم
هزاران شعله در دم مي زند سر
حسين (ع) از شهد شيرين شهادت
چشيده جرعه اي پرواز کرده
مخور غم، زينب کبري، حسينت
به سوي حق سفر آغاز کرده
ببين شام غريبان است امشب
جهان خاموش و سرد و سوگوار است
صداي يا حسين از دور و نزديک
به چشم دشمنان چون تير و خاراست

دانلود سرود شام غریبان

 

کانال پرورشی