دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران

وقتی خبر تولد تو
آن روز میان کوچه پیچید
در باغ هزار شاخه گل داد
در دشت هزار غنچه رویید
آن روز خدا تو را به ما داد
تا قاصد صبح و نور باشی
پیک سحر و شکوفه و گل
پیغمبر شوق و شور باشی
یک چند گذشت تا که یک روز
در فصل خزان و خشکسالی
با دست تو شد پر از طراوت
در مزرعه خوشه زار شالی
با رهبری تو ای خمینی
پیروز شد انقلاب ایران
پیروز شدیم و شد از آن پس
باغ دل ما شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران

کانال پرورشی