دانلود سرود صحیفه محرم

دانلود سرود صحیفه محرم

دانلود سرود صحیفه محرم

 

دانلود سرود صحیفه محرم

اي ناب ترين قصيده غم
سجاد(ع)، صحيفه محرم
تو کوکب چارمين خاکي
يا سيد عابدين عالم
اي نام تو نينواي فرياد
جان سوخت به بانگ نايت از غم
گل روضه سرخ کربلايت
از خون شهيد عشق خرم
نام تو به سجده گاه تاريخ
روشن ز فروغ اسم اعظم
در باغ بهشتي دعايت
گل کرده زيور جان آدم
با زمزم آسماني تو
جاري شده چشمه هاي زمزم
هر صفحه اي از صحيفه تو
بر زخم عميق شيعه مرهم

 

دانلود سرود صحیفه محرم

کانال پرورشی