دانلود سرود صدای نور

دانلود سرود صدای نور

دانلود سرود صدای نور

دانلود سرود صدای نور

 

ببین به دامن حرا
شکوفه های نور را
به جان صخره ها ببین
ترانه حضور را
زلال نور می چکد
ز اوج سبز آسمان
صدای نور می رسد
ز بی کران ز بی کران
ببین بهار تازه را
که از افق برآمده
ز عطر جاودانه اش
شب سیه سرآمده
ببین نثار می کند
زمانه گل به پای او
و زنده می شود زمان
ز عطر آشنای او
رسول مهر آمده
که مژده خدا دهد
و با کلام روشنش
زمانه را صفا دهد
شکفته باغ زندگی
ز عطر سبز نام او
ز نغمه محمدی
ز مژده قیام او

 

کانال پرورشی