دانلود سرود عید مبعث

دانلود سرود عید مبعث

دانلود سرود عید مبعث

دانلود سرود عید مبعث

آآآ…   آآآ….
(آن شب ستاره  تا صبح بارید     روشنتر از پیش عمهتاب تابید(۲))
(دنیا لباسی از  نور پوشید          قلب ملائک از شوق جوشید(۲))
(إِقرا بِاسمِ ربک الذی خَلق(۲))             (خَلق الانسان مِن عَلق(۲))
(روی زمین شد مانند گلشن      از نور شب شد چون روز روشن(۲))
(آن نور و گلها  آن شور و غوغا            آن شب برایم شد یک معما(۲))
(دنیا لباسی از  نور پوشید          قلب ملائک از شوق جوشید(۲))
(إقرا بِاسمِ ربک الذی خَلق(۲))             (خَلق الانسان مِن عَلق(۲))
(آن شب ستاره  تا صبح بارید     روشنتر از پیش مهتاب تابید(۲))
(تا صبح آن شب  نوری به پا بود      سرچشمة نور، غار حَرا بود(۲))
(زیرا در آن شب  پیغمبر ما         از جانب حق شدرهبر ما(۲))
(إِقرا بِاسمِ ربک الذی خَلق(۲))             (خَلق الانسان مِن عَلق(۲))

 

سرود عید مبعث

 

کانال پرورشی