دانلود سرود فجر جاوید

دانلود سرود فجر جاوید

دانلود سرود فجر جاوید

 

دانلود سرود فجر جاوید

به به چه حرف خوبي آن شب امام ما گفت
(حرفي كه خواب دشمن از آن سخن برآشفت)۲
حرف امام اين بود:
(در سرزمين ايران پاينده است اسلام، تا هست نور ايمان) ۲
ما بچه‌هاي ايران جنگيم تا رهائي
ترسي به دل نداريم از رنج و بي غذايي
(فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد) ۲
از توپ و تانك دشمن، هرگز نمي ‌هراسيم
دشمن گياه هرز است، ما مثل تيغ و داسيم
دشمن خيال كرده، ما نوگل بهاريم
(اما امام ما گفت ما مرد كارزاريم) ۲
(فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد) ۲
به به چه حرف خوبي آن شب امام ما گفت
(حرفي كه خواب دشمن از آن سخن برآشفت)۲
حرف امام اين بود:
(در سرزمين ايران پاينده است اسلام، تا هست نور ايمان) ۲
ما بچه‌هاي ايران جنگيم تا رهائي
ترسي به دل نداريم از رنج و بي غذايي
(فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد) ۲
از توپ و تانك دشمن، هرگز نمي‌هراسيم
دشمن گياه هرز است، ما مثل تيغ و داسيم
دشمن خيال كرده، ما نوگل بهاريم
(اما امام ما گفت ما مرد كارزاريم) ۲
(فريادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد) ۲

 

 

دانلود سرود فجر جاوید

 

کانال پرورشی