دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

یادش به خیر آن روز
آن روز نورانی
آن روز پر حاصل
روز گل افشانی
روزی که لبها شد
باغ گل لبخند
توی هوا پیچید
بوی گل و اسپند
از چهره ها شد پاک
رنگ پریشانی
شد خانه دل ها
جشن و چراغانی
شهر من آن روز
بوی خدا می داد
زیرا تمام شهر
بوی تو را می داد
تو مثل یک غنچه
آن روز روییدی
مثل گل خورشید
بر شهر تابیدی

دانلود سرود مثل گل و خورشید

کانال پرورشی